Reklamační řád

Tento reklamační řád obsahuje podmínky reklamací a odpovědnost za vady mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž navazuje na všeobecné obchodní podmínky prodávajícího dostupné na internetové adrese www.florianovahut.com (dále jen „VOP“). Tento reklamační řád spolu s VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Zasláním objednávky se prodávajícímu kupující vyjadřuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil, že s ním souhlasí a zavazuje se jej plně dodržovat.

Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1. Záruka za jakost

1.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

1.3. Prodávající dále odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

1.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím či výrobcem;

1.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení zboží určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.4. Práva a povinnost prodávajícího a kupujícího jsou dále upravena ve VOP.

1.5. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.6. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.

2. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující je povinen o vadách informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví.

2.3. Kupující může informovat prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) v provozovně prodávajícího nebo zejména písemně, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní adrese prodávajícího:

Adresa: Častolovice 16, 47001 Česká Lípa
E-mail: info@florianovahut.com
Telefon: +420603894297

2.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikly:

2.4.1. mechanickým poškozením zboží, živelnou katastrofou či obdobným nepředvídatelným vnějším vlivem;

2.4.2. prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží;

2.4.3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

2.4.4. prokazatelně nesprávným užíváním;

2.4.5. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;

2.4.6. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;

2.4.7. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem k užívání zboží určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží;

2.4.8. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou;

2.4.9. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

2.5. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

3. Doba pro uplatnění práv z vady zboží

3.1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění, záručním listu nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností (záruční list).

3.2. Pro podnikatele v pozici kupujícího činí doba pro uplatnění práv z vady zboží 12 měsíců.

3.3. Doba pro uplatnění práv z vad zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží nebo jeho součásti v rámci opravy pokračuje původní doba pro uplatnění práv z vad zboží.

4. Práva z vad zboží – kupující v postavení spotřebitele

4.1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 1.3., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení kupní smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

4.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v době pro uplatnění vad již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

4.3. Pokud kupující od kupní smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

4.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, jakož i v dalších případech uvedených v článku 2.
4.5. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5. Práva z vad zboží — kupující v postavení podnikatele

5.1. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nového zboží či chybějícího zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od kupní smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Kupující sdělí, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, má práva jako při vadě zboží, která představuje nepodstatné porušení kupní smlouvy.

5.2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující kupní smlouvu neuzavřel v případě, kdyby takovou vadu při uzavírání kupní smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením kupní smlouvy.

5.3. Je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady zboží nebo přiměřenou slevu.

6. Vyřízení reklamace

6.1. Kupující má povinnost v oznámení o reklamaci dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci kupujícího a reklamovaného zboží (včetně čísla objednávky). Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci kompletní. Není-li zboží dodáno kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace počíná až dodáním chybějících částí zboží.

6.2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6.3. Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci. V případě, že je kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá hodnota zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě výměny vadného zboží za bezvadné kupující nehradí další náklady na poštovné a balné.

6.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.5. V případě vyřešení reklamace výměnou neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2021.

7.2. Reklamační řád se řídí výhradně českým právním řádem.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo tento reklamační řád měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky se nebudou vztahovat na smlouvy již uzavřené.

Jak správně převzít balíček a co dělat, když se při doručení něco pokazí

Při přebírání zásilky prosím pečlivě zkontrolujte stav balíku. Zaměřte se především na to, zda je balíček neporušený (proražený, pomačkaný či jinak zdeformovaný). Není-li vše v pořádku, může to znamenat poškození zboží, nebo neoprávněné vniknutí do zásilky.

Po převzetí balíčku na poště ihned na místě převzetí zkontrolujte, že není obsah balíčku poškozen. Přeberete-li balíček od pracovníka České pošty, po jeho odchodu bez otálení  zkontrolujte, zda není obsah poškozen. Pokud není něco v pořádku, postupujte takto:

  1. Vážné poškození balíčku
    Je-li balíček vážně poškozen nebo otevřen a vypadá to, že je poškozen i obsah, tak odmítněte převzetí balíčku a pracovníka České pošty požádejte, aby jako důvod nepřevzetí balíčku uvedl „Poškozený obal“. Poté nás prosím na tel. 603 894 297, nebo e-mailu info@florianovahut.com  neprodleně informujte, že balíček nebylo možné převzít z důvodů poškození.
  2. Menší poškození balíčku
    Je-li balíček poškozen pouze trochu a nezdá se, že by byl poškozený obsah, můžete jej převzít. V každém případě však při převzetí zapište pracovníkovi České pošty do dodacího listu (případně jej požádejte o vložení do terminálu) výhradu „Obal poškozen“.Poznámku uveďte i při menším poškození, usnadní to řešení případné reklamace.
  3. Po převzetí
    Po převzetí balíčku si prosím neprodleně zkontrolujte jeho obsah. Je-li obsah balíčku poškozen, uplatněte reklamaci.

Jak postupovat, když chci uplatnit reklamaci:

Reklamaci nahlaste ihned, nejdéle však do dvou pracovních dní od převzetí zásilky.